Certifikáty

Pri výrobe kvalitných altánkov a pergol je dôležitý kvalitný materiál, ale aj celý výrobný proces, ktorý musí spĺňať určité podmienky.
Výsledkom neustáleho kladenia dôrazu na kvalitu bol zavedený integrovaný systém manažérstva kvality a následne získanie certifikátu manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2009.

Ďalej je neodmysliteľnou súčasťou celého kvalitného pracovného procesu aj bezpečnosť a ochrana zdravia našich pracovníkov pri práci vo všetkých procesoch a činnostiach vykonávaných v spoločnosti. V súvislosti so zabezpečením týchto požiadaviek vlastníme certifikát manažérstva BOZP STN EN  ISO 14001:2005.

Z dôvodu environmentálneho cítenia a ochrany životného prostredia sme sa rozhodli vyhradiť potrebné zdroje a vynaložiť úsilie na ochranu životného prostredia. Našu zodpovednosť voči prírode a životnému prostrediu dokazuje certifikát envirnmentálneho manažérstva STN EN ISO 18001:2008.

V tomto duchu tvoríme integrovaný systém riadenia podľa noriem a zaväzujeme sa neustále zlepšovať efektívnosť tohto systému.

Naše altánky a pergoly vyrábame v podmienkach systému manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva, manažérstva BOZP, ktoré sú v zhode so spomínanými ISO normami.

K dosiahnutiu zámeru dodržiavania kvality a ochrany životného prostredia a zdravia dodržiavame:

  • profesionálnu komunikáciu so zákazníkmi
  • odborný rozvoj pracovníkov, čím neustále skvalitňujeme ich prácu
  • vytváranie vhodného pracovné prostredia, pracovných podmienky a prevenciu znečisťovania životného prostredia
  • pravidelné sledovanie právnych a iných požiadaviek
  • pravidelné rozvíjanie environmentálneho povedomia zamestnancov
  • uprednostňujeme druhotné využitie odpadov pred ich zneškodnením a tým prispievame k šetreniu primárnych surovinových zdrojov
  • hospodárne využívanie energetických a materiálových zdrojov
  • prevenciu zranení a poškodení zdravia pracovníkov
  • identifikáciu rizík, ohrození a nebezpečenstiev a prijímanie opatrení na ich zníženie a odstraňovanie

Politikou integrovaného systému riadenia sa riadia všetci naši pracovníci, čím dotvrárajú identitu celej našej firmy.